PREDAVANJA IN DELAVNICE

 

TEME:
 
Predstavitve učbenikov z možnostjo praktičnega dela z učenci (Ilonka in Jaka).

 

– Predavanje in/ali izkustvena delavnica ”O improvizaciji” v pedagoški in izvajalski glasbeni praksi (Ilonka in Jaka).
 

Glasbeno-gibalna delavnica za predšolske otroke in/ali vzgojitelje (Ilonka).
 

Glasbena notografija s programom Sibelius (Jaka).
 

Aranžiranje za manjše zasedbe oz. za potrebe šolskih orkestrov: simfoničnega, pihalnega, godalnega, big band … (Jaka).

 
Improvizacija skozi gib, zvok in glasbo; izkustvena delavnica (Ilonka).

Vključenost  v improvizacijo prispeva k razvijanju zavedanja lastne individualnosti, pospešuje sposobnosti izražanja, čustvene komunikacije in socialne interakcije ter spodbuja ugodje, moč, sprostitev, veselje. Ne gre za učenje določenih veščin glasbene ali plesne improvizacije, temveč postane izražanje skozi gib, zvok in glasbo sredstvo jasnega in neposrednega učenja o nas samih, o našem delovanju in odzivanju na okolje, o novih možnostih le-tega, o prepoznavanju in razvijanju svojih potencialov, o tem, kar nas obdaja. Glasbeno ali plesno predznanje ni potrebno.

 
Gib in igranje inštrumenta; izkustvena delavnica (Ilonka).

Za izvajanje tona na klasičnih inštrumentih je nujno potreben telesni gib. Če je fiziološki mehanizem svoboden in so mikrodinamične in agogične tonske povezave in kvalitete doživete in razumljene holistično, bo takšen tudi izvajalčev ton. Skozi različne gibalne izkušnje ob glasbi je velik razpon glasbenih odtenkov lahko doživet in občuten s celim telesom in ne zgolj razumsko, kar omogoča živo in vitalno realizacijo glasbene izkušnje s subtilno kontrolo in ekspresivnim izrazom. Hkrati se skozi te izkušnje razvija tako slušna percepcija dinamičnih, agogičnih principov v glasbi kot tudi lastna občutljivost in moč razlikovanja najfinejših odtenkov. Ustvarjalni izraz na ta način temelji na obstoječi izkušnji, ki je ponotranjena in omogoča telesu izraz subtilnih odtenkov glasbe ter vpliva na poslušalce.

 
Zvočne kopeli; skupinske in individualne (Ilonka).

V zvočnih kopelih se prepustimo doživetju prvinskega zvoka gongov, tibetanskih skled, oceanskega bobna in drugih inštrumentov. V popolnem zvoku, ki potuje kot val skozi telo in vpliva na telesno, čustveno, miselno in duhovno raven, se lahko potopimo v stanje globoke sprostitve, ko ima telo možnost postati dobro uglašen orkester, v katerem vsaka celica, tkivo, organ ustvarja resonanco v harmoniji s celotnim bitjem.
 

– Gib, petje, ples in igra v predšolskem obdobju; seminar za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev (organizira Glasbeni svet, Inštitut za zgodnjo glasbeno vzgojo).

”Na Inštitutu za zgodnjo glasbeno vzgojo smo za šolsko leto 2016/17 pripravili seminar za vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in vse, ki jih zanimajo novi pristopi h glasbeni vzgoji predšolskih otrok, osvežitev znanj in osebnostna rast. Na enodnevnem seminarju (12 pedagoških ur) bodo z udeleženci delali vrhunski pedagogi Tomaž Pirnat, prof., dr. Katarina Habe, dr. Ilonka Pucihar, Laura Medved Šemrov, prof. in dr. Veronika Šarec, ki bodo v obliki delavnic predstavili različne metode dela s predšolskimi otroki, nove glasbeno-didaktične igre, improvizacijo skozi gib in zvok, petje v skupini, različne možnosti izvajanja otroških pesmi in osvetlili izjemen pomen zgodnje glasbene vzgoje”.

 
Predavanja, delavnice in individualne seanse se izvajajo po predhodnem dogovoru.

 
Lahko nama pišete na mail: ilonka.pucihar@gmail.com ali pokličete: 031252512 (Ilonka), 041381938 (Jaka)
 
 


-Vloga staršev pri učenju igranja inštrumenta; predavanje in delavnica namenjena staršem otrok, ki obiskujejo glasbene šole (Ilonka in Tatjana Sagernik Kovačič ).
 
 
Starši največkrat z veseljem pričakujejo prve zaigrane tone svojih otrok in jih pri tem tudi spodbujajo. Pogosto pa se kmalu zaplete, ko otrok izkazuje nezadovoljstvo ob neuspelih poskusih in frustracije ob neštetih informacijah, ki jih zahteva že zgodnje rokovanje z inštrumentom. Takrat se lahko v družini porajajo dvomi o otrokovem talentu, smiselnosti do nadaljnjega obiskovanja glasbenega pouka, učiteljevi ustreznosti in podobno. Za starše so takšne situacije nedvomno težke, saj lahko prinašajo občutja nemoči, jeze, žalosti, krivde.
 
 
Večina staršev nima glasbenega znanja in verjameva, da ga za otrokovo učinkovito domače vadenje niti ne potrebujejo. Kljub temu pa lahko otroku ostajajo najpomembnejša opora, spodbuda in vzor. Dolgoletne glasbene, pedagoške in starševske izkušnje na predavanju povezujemo z najsodobnejšimi spoznanji s področja navezanosti in nevroznanosti in preko konkretnih situacijskih prikazov izkušamo, katera so čutenja, doživljanja in vedenja v družini, ki bodisi spodbujajo bodisi zavirajo učinkovit glasbeni in osebnostni razvoj otrok ter mladostnikov. Skozi preproste vaje, v katere je vključeno celo telo, spodbujamo pristni stik, čuječo prisotnost in spodbujajočo podporo. Veselje tudi do lastnega izražanja skozi gib in zvok je možni stranski učinek.
 
 
– Kaj je v moji moči? Predavanje in/ali delavnica za učitelje glasbenih inštrumentov (Ilonka in Tatjana Sagernik Kovačič)
 
Poučevanje glasbenega inštrumenta je kompleksen proces podajanja glasbenoteoretičnih in izvajalsko-tehničnih prvin inštrumentalne igre, hkrati pa mnogo bolj nevidno potekajo mnogi psihobiološki in socialni procesi, ki pomembno vplivajo na sam potek glasbenega in osebnostnega razvoja tako učitelja kot učenca. Možgani učenca se močno odzivajo in čustveno vrednotijo vsako prisotnost in reagiranje učitelja, kar pomembno vpliva na interes in motivacijo do učenja, zato je v razredu tako pomembno ohranjati pozitivno in spodbudno vzdušje. Kar pa ni vedno lahko in poučevanje postane še posebej naporno takrat, ko učitelj prevzame ter nosi bremena, ki spadajo k učencem ali drugim. Dokler učitelj ne zmore razmejevati lastne vloge in odgovornosti od učenčeve ali starševske, se lahko vplete v neskončno spiralo težav in nerazumevanja za premalo učinkovit in težaven učni proces ter slabe rezultate kljub odličnim glasbenim sposobnostim, ki jih učenci prikažejo na sprejemnih izpitih, kar lahko privede do občutij neustreznosti, manjvrednosti, strahu, besa, krivde in podobno. Inštrumentalna tehnika lahko takšne stiske za nekaj časa navidezno zasenči, odpravi pa jih lahko le čustvena regulacija. Ko jo učitelj zmore, pomeni da razmeji svoje občutke od tujih, jih ozavesti, ubesedi in funkcionalno sprosti. Tako učitelj ustvarja in ohranja čustveno varni prostor sprejetosti, ki je temelj vsakega optimalnega učenja ter glasbene poustvarjalnosti.
 
 
Tako je predavanje in/ali delavnica namenjeno tistim, ki:
-se srečujejo s težavami pri poučevanju
-dvomijo o ustreznosti lastnega načina poučevanja
-želijo poiskati ustreznejše vzorce pedagoških medosebnih odnosov
-želijo izboljšati in obogatiti lastno pedagoško prakso
 
 
Delavnice omogočajo tudi vodeno izpostavljanje konkretnih učnih situacij, kjer ozaveščamo lastno občutljivost in percepcijo čutnih dražljajev, kako se kažejo skozi telo, kaj nam sporočajo in kako jih reguliramo. Izkusimo, kako razumeti tudi nebesedna sporočila, čustvene dinamike in počutje učencev, kar omogoča poiskati ustrezne odgovore na njihove reakcije in delovanje.